Sumbawanga has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 2 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Sumbawanga:

2024-02-29 05:04:43 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Mpulungu, Northern, Zambia
2024-02-02 03:23:26 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Mpulungu, Northern, Zambia
2022-06-07 06:21:59 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2022-06-07 06:20:56 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2022-04-02 02:20:22 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Kirando, Rukwa, Tanzania
2022-02-18 17:11:33 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2021-10-15 05:49:29 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Laela, Rukwa, Tanzania
2021-01-21 04:47:02 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Mbala, Northern, Zambia
2020-11-08 15:22:42 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Laela, Rukwa, Tanzania
2019-09-09 00:38:46 UTC 5.4 magnitude, 25 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2019-03-21 09:15:40 UTC 5.5 magnitude, 22 km depth
Sumbawanga, Rukwa, Tanzania
2018-08-06 21:07:47 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kirando, Rukwa, Tanzania
2017-02-24 00:32:17 UTC 5.9 magnitude, 26 km depth
Kaputa, Northern, Zambia
2014-01-08 22:07:31 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2013-11-01 18:36:57 UTC 4.1 magnitude, 12 km depth
Mbala, Northern, Zambia
2013-06-08 03:18:27 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Laela, Rukwa, Tanzania
2012-01-29 01:55:27 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Karema, Katavi, Tanzania
2012-01-26 01:53:32 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kirando, Rukwa, Tanzania
2011-12-04 05:07:06 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kaputa, Northern, Zambia
2010-09-15 11:18:34 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Nkove, Rukwa, Tanzania