1940-05-24 16:33:59 UTC 8.2 magnitude, 45 km depth
Huaura, Lima, Peru
1966-10-17 21:42:00 UTC 8.1 magnitude, 40 km depth
Paramonga, Lima, Peru
2019-05-26 07:41:15 UTC 8.0 magnitude, 122 km depth
Lagunas, Loreto, Peru
2005-09-26 01:55:37 UTC 7.5 magnitude, 115 km depth
Yurimaguas, Loreto, Peru
2021-11-28 10:52:13 UTC 7.5 magnitude, 112 km depth
Barranca, Loreto, Peru
1960-11-20 22:01:57 UTC 7.6 magnitude, 15 km depth
Mórrope, Lambayeque, Peru
1947-11-01 14:58:57 UTC 7.6 magnitude, 20 km depth
Satipo, Junín, Peru
1996-02-21 12:51:01 UTC 7.5 magnitude, 10 km depth
Puerto Santa, Ancash, Peru
1963-11-09 21:15:32 UTC 7.6 magnitude, 590 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
1997-10-28 06:15:17 UTC 7.2 magnitude, 112 km depth
Barranca, Loreto, Peru
1974-10-03 14:21:29 UTC 7.6 magnitude, 13 km depth
Callao, Callao, Peru
1942-08-24 22:50:32 UTC 8.1 magnitude, 30 km depth
Nazca, Ica, Peru
1991-04-05 04:19:49 UTC 7.1 magnitude, 19 km depth
Rioja, San Martín, Peru
1953-12-12 17:31:29 UTC 7.3 magnitude, 25 km depth
Zorritos, Tumbes, Peru
1983-04-12 12:07:54 UTC 7.0 magnitude, 104 km depth
La Peca, Amazonas, Peru