1940-05-24 16:33:59 UTC 8.2 magnitude, 45 km depth
Huaura, Lima, Peru
1966-10-17 21:42:00 UTC 8.1 magnitude, 40 km depth
Paramonga, Lima, Peru
2019-05-26 07:41:15 UTC 8.0 magnitude, 122 km depth
Lagunas, Loreto, Peru
2016-04-16 23:58:37 UTC 7.8 magnitude, 19 km depth
Muisne, Esmeraldas, Ecuador
1960-11-20 22:01:57 UTC 7.6 magnitude, 15 km depth
Mórrope, Lambayeque, Peru
2021-11-28 10:52:13 UTC 7.5 magnitude, 112 km depth
Barranca, Loreto, Peru
2005-09-26 01:55:37 UTC 7.5 magnitude, 115 km depth
Yurimaguas, Loreto, Peru
1953-12-12 17:31:29 UTC 7.3 magnitude, 25 km depth
Zorritos, Tumbes, Peru