Tabora, Tanzania has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 1 earthquake in the past 365 days

The largest earthquake in Tabora, Tanzania:

2021-08-31 02:35:16 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2020-04-24 21:07:53 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2019-09-09 00:38:46 UTC 5.4 magnitude, 25 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2018-08-22 05:30:34 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Ilongero, Singida, Tanzania
2018-03-24 21:18:39 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Masumbwe, Geita, Tanzania
2017-10-22 06:05:13 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2017-05-25 09:55:35 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Misasi, Mwanza, Tanzania
2015-03-11 00:11:03 UTC 4.3 magnitude, 14 km depth
Sepuka, Singida, Tanzania
2014-01-08 22:07:31 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Mpanda, Katavi, Tanzania
2011-09-20 02:21:47 UTC 4.8 magnitude, 14 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2010-12-18 00:37:32 UTC 4.3 magnitude, 5 km depth
Uvinza, Kigoma, Tanzania
2010-07-22 06:33:15 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Kasulu, Kigoma, Tanzania
2010-04-08 23:57:43 UTC 5.1 magnitude, 26 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2010-01-11 03:39:38 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-29 07:43:02 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-26 01:39:28 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:28:57 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:22:48 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:54:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:41:14 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 01:40:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:35:28 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:31:52 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-07-30 01:32:54 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-16 08:24:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-15 23:55:59 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-15 07:29:01 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-03 15:48:53 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania