2019-05-26 07:41:15 UTC 8.0 magnitude, 122 km depth
Lagunas, Loreto, Peru
1963-11-09 21:15:32 UTC 7.6 magnitude, 590 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2015-11-24 22:50:54 UTC 7.6 magnitude, 620 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2015-11-24 22:45:38 UTC 7.6 magnitude, 606 km depth
Iberia, Madre de Dios, Peru
2005-09-26 01:55:37 UTC 7.5 magnitude, 115 km depth
Yurimaguas, Loreto, Peru
1989-05-05 18:28:39 UTC 7.1 magnitude, 593 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
1961-08-19 05:09:51 UTC 7.6 magnitude, 612 km depth
Iberia, Madre de Dios, Peru
2021-11-28 10:52:13 UTC 7.5 magnitude, 112 km depth
Barranca, Loreto, Peru
2002-10-12 20:09:11 UTC 6.9 magnitude, 534 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
1950-07-09 04:40:08 UTC 6.8 magnitude, 646 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2019-01-05 19:25:38 UTC 6.8 magnitude, 575 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
1967-02-15 16:11:12 UTC 7.0 magnitude, 600 km depth
Tarauacá, Acre, Brazil
2011-08-24 17:46:11 UTC 7.0 magnitude, 147 km depth
Contamana, Loreto, Peru
1997-10-28 06:15:17 UTC 7.2 magnitude, 112 km depth
Barranca, Loreto, Peru