6.6 magnitude earthquake 32 km from Tartouss, Tartus, Syria

1918-09-29 12:07:14 UTC

UTC time: Sunday, September 29, 1918 12:07 PM
Your time: 1918-09-29T12:07:14Z
Magnitude Type: mw
USGS page: M 6.6 - near the coast of Syria
USGS status: Not reviewed by a seismologist
Reports from the public: 0 people
1918-09-29 12:07:14 UTC 6.6 magnitude, 15 km depth
Tartouss, Tartus, Syria