1931-09-21 10:27:23 UTC 6.7 magnitude, 25 km depth
Yangjiang, Guangdong, China
1995-01-10 10:09:51 UTC 5.5 magnitude, 33 km depth
Lincheng, Hainan, China
1969-07-25 22:49:41 UTC 5.7 magnitude, 20 km depth
Yangjiang, Guangdong, China
1995-03-23 06:14:47 UTC 4.4 magnitude, 33 km depth
Lincheng, Hainan, China
1995-04-15 21:07:41 UTC 4.3 magnitude, 33 km depth
Lincheng, Hainan, China
1995-05-07 07:16:05 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Lincheng, Hainan, China
2015-11-21 23:43:15 UTC 4.2 magnitude, 14 km depth
Xucheng, Guangdong, China
1996-02-25 22:00:18 UTC 4.1 magnitude, 20 km depth
Lincheng, Hainan, China
1995-06-05 00:16:59 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Sanya, Hainan, China