Babati has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 1 earthquake in the past 30 days
  • 5 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Babati:

2010-07-24 00:00:50 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-05-05 00:03:14 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2010-05-04 21:34:12 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-04-26 11:54:34 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2010-04-08 23:57:43 UTC 5.1 magnitude, 26 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2010-01-11 03:39:38 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-29 07:43:02 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-26 01:39:28 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-24 09:55:49 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Magugu, Manyara, Tanzania
2009-10-11 21:28:57 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-11 21:22:48 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:54:02 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 06:41:14 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-07 01:40:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:35:28 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kiomboi, Singida, Tanzania
2009-10-06 18:31:52 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-07-30 01:32:54 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-02-16 08:24:21 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania