Kintinku has had: (M1.5 or greater)

  • 0 earthquakes in the past 24 hours
  • 0 earthquakes in the past 7 days
  • 0 earthquakes in the past 30 days
  • 3 earthquakes in the past 365 days

The largest earthquake in Kintinku:

2012-10-02 09:32:48 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2012-09-26 13:18:56 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kintinku, Singida, Tanzania
2012-09-26 13:14:21 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Msanga, Dodoma, Tanzania
2012-05-23 05:32:46 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Izazi, Iringa, Tanzania
2011-04-15 08:49:33 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Babati, Manyara, Tanzania
2011-02-21 23:59:18 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Endasak, Manyara, Tanzania
2011-01-19 18:55:39 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Kintinku, Singida, Tanzania
2010-09-25 22:59:01 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-08-22 03:37:50 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-07-29 02:55:26 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-07-24 00:00:50 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-05-05 00:03:14 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2010-05-04 21:34:12 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Galappo, Manyara, Tanzania
2010-04-26 11:54:34 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2010-04-08 23:57:43 UTC 5.1 magnitude, 26 km depth
Basotu, Manyara, Tanzania
2009-10-26 02:08:46 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Ilula, Iringa, Tanzania
2009-01-20 17:20:24 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2009-01-20 11:50:17 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania
2008-12-02 00:01:19 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Izazi, Iringa, Tanzania
2008-09-02 12:02:08 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Kondoa, Dodoma, Tanzania