2009-09-11 01:58:30 UTC 4.9 magnitude, 5 km depth
Konya, Konya, Turkey
2019-08-20 09:34:55 UTC 4.4 magnitude, 59 km depth
Side, Antalya, Turkey
2014-11-12 16:25:34 UTC 4.3 magnitude, 14 km depth
Türkler, Antalya, Turkey
1984-03-28 16:15:05 UTC 5.0 magnitude, 34 km depth
Perivólia, Larnaka, Cyprus
2023-01-20 05:37:23 UTC 4.2 magnitude, 87 km depth
Türkler, Antalya, Turkey
2022-06-11 02:05:54 UTC 4.3 magnitude, 62 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
2019-12-28 01:48:38 UTC 4.2 magnitude, 58 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
2006-09-29 09:42:09 UTC 4.2 magnitude, 16 km depth
Taşkent, Konya, Turkey
2021-01-21 14:27:06 UTC 4.9 magnitude, 68 km depth
Pérgamos, Larnaka, Cyprus
1981-01-29 07:24:14 UTC 4.6 magnitude, 59 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
2014-04-21 13:05:56 UTC 4.4 magnitude, 63 km depth
Pólis, Pafos, Cyprus
2020-03-15 17:27:09 UTC 4.4 magnitude, 70 km depth
Tekirova, Antalya, Turkey
2009-09-10 18:29:52 UTC 4.9 magnitude, 5 km depth
Konya, Konya, Turkey
1997-01-22 17:57:18 UTC 5.7 magnitude, 10 km depth
Toygarlı, Hatay, Turkey
1984-01-23 14:42:32 UTC 4.5 magnitude, 80 km depth
Belek, Antalya, Turkey
2018-08-12 13:42:22 UTC 4.3 magnitude, 35 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey
1995-02-24 00:27:38 UTC 4.6 magnitude, 25 km depth
Pégeia, Pafos, Cyprus
2019-09-06 08:59:54 UTC 4.2 magnitude, 59 km depth
Gazipaşa, Antalya, Turkey
1984-02-11 08:12:30 UTC 4.9 magnitude, 80 km depth
Korkuteli, Antalya, Turkey
1999-05-01 14:38:24 UTC 4.2 magnitude, 33 km depth
Okurcalar, Antalya, Turkey