1967-07-22 16:57:00 UTC 7.4 magnitude, 30 km depth
Hendek, Sakarya, Turkey
1918-09-29 12:07:14 UTC 6.6 magnitude, 15 km depth
Tartouss, Tartus, Syria
1967-07-26 18:53:02 UTC 6.2 magnitude, 20 km depth
Yedisu, Bingöl, Turkey
1938-04-19 10:59:21 UTC 6.6 magnitude, 10 km depth
Kaman, Kırşehir, Turkey
1998-06-27 13:55:52 UTC 6.3 magnitude, 33 km depth
Adana, Adana, Turkey
1966-08-20 11:59:13 UTC 6.2 magnitude, 25 km depth
Karlıova, Bingöl, Turkey
2003-01-27 05:26:23 UTC 6.1 magnitude, 10 km depth
Pulumer, Tunceli, Turkey
1951-08-13 18:33:38 UTC 7.0 magnitude, 25 km depth
Eflani, Karabük, Turkey