2012-03-19 19:59:08 UTC 4.8 magnitude, 74 km depth
Sechura, Piura, Peru
2003-06-13 10:32:59 UTC 4.6 magnitude, 63 km depth
Jayanca, Lambayeque, Peru
1993-01-25 01:15:27 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Motupe, Lambayeque, Peru
1975-02-01 12:50:44 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Olmos, Lambayeque, Peru
2015-11-20 21:28:57 UTC 4.6 magnitude, 53 km depth
Mórrope, Lambayeque, Peru
1988-08-02 08:54:41 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Sechura, Piura, Peru
2011-06-18 22:11:23 UTC 4.8 magnitude, 69 km depth
Sechura, Piura, Peru
2002-04-03 11:45:46 UTC 4.6 magnitude, 25 km depth
Pimentel, Lambayeque, Peru