1977-09-04 08:18:26 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Gafsa, Gafsa, Tunisia
1979-04-26 12:28:22 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Sfax, Şafāqis, Tunisia
1988-03-25 18:22:09 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tagiura, Tripoli, Libya
1992-06-12 19:16:43 UTC 5.2 magnitude, 10 km depth
Metlaoui, Gafsa, Tunisia
1986-01-27 19:30:07 UTC 4.2 magnitude, 33 km depth
Lampedusa, Sicily, Italy
1989-11-19 03:57:31 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Metlaoui, Gafsa, Tunisia
2003-03-04 19:32:37 UTC 4.4 magnitude, 33 km depth
As Sanad, Gafsa, Tunisia
1993-09-10 16:02:32 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Lampedusa, Sicily, Italy
1994-05-11 08:44:21 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Metlaoui, Gafsa, Tunisia
1976-12-19 21:21:56 UTC 4.3 magnitude, 33 km depth
Al Khums, Al Marqab, Libya
1992-06-19 18:05:36 UTC 4.2 magnitude, 33 km depth
Metlaoui, Gafsa, Tunisia
2008-09-24 22:28:59 UTC 4.6 magnitude, 36 km depth
Metlaoui, Gafsa, Tunisia
1993-09-10 15:39:47 UTC 4.7 magnitude, 9 km depth
Lampedusa, Sicily, Italy
1981-01-17 21:04:26 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Tozeur, Tawzar, Tunisia
2006-02-03 22:15:41 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Al Khums, Al Marqab, Libya
2006-10-18 18:25:37 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Tagiura, Tripoli, Libya
2006-07-12 19:59:50 UTC 4.6 magnitude, 0 km depth
Nefta, Tawzar, Tunisia
2013-04-04 18:58:22 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Nefta, Tawzar, Tunisia