2003-01-01 17:20:45 UTC 3.9 magnitude, 167 km depth
Makurazaki, Kagoshima, Japan
1981-11-18 22:51:35 UTC 4.5 magnitude, 45 km depth
Miyazaki, Miyazaki, Japan
2011-03-17 23:15:53 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Ibusuki, Kagoshima, Japan
2017-06-20 14:27:41 UTC 5.0 magnitude, 45 km depth
Saiki, Oita, Japan
2006-12-09 02:36:05 UTC 3.8 magnitude, 136 km depth
Tarumizu, Kagoshima, Japan
2010-12-27 04:20:14 UTC 4.0 magnitude, 142 km depth
Makurazaki, Kagoshima, Japan
2003-12-16 04:26:34 UTC 4.1 magnitude, 33 km depth
Tsuma, Miyazaki, Japan