2012-10-16 13:39:25 UTC 5.3 magnitude, 168 km depth
Makurazaki, Kagoshima, Japan
2015-07-12 17:52:06 UTC 5.5 magnitude, 53 km depth
Usuki, Oita, Japan
2017-03-11 18:48:41 UTC 5.3 magnitude, 139 km depth
Makurazaki, Kagoshima, Japan
2006-03-27 02:50:26 UTC 5.5 magnitude, 34 km depth
Saiki, Oita, Japan
1999-04-29 07:46:08 UTC 5.9 magnitude, 33 km depth
Naze, Kagoshima, Japan
1996-04-22 11:27:55 UTC 5.6 magnitude, 196 km depth
Naze, Kagoshima, Japan
1950-02-25 09:51:41 UTC 6.3 magnitude, 25 km depth
Naze, Kagoshima, Japan
1984-08-06 08:30:06 UTC 5.3 magnitude, 20 km depth
Isahaya, Nagasaki, Japan
2019-03-27 00:11:22 UTC 5.4 magnitude, 15 km depth
Takanabe, Miyazaki, Japan
2016-04-15 16:44:06 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Uto, Kumamoto, Japan
2016-04-14 15:06:22 UTC 5.3 magnitude, 10 km depth
Uto, Kumamoto, Japan
2016-04-16 07:02:03 UTC 5.3 magnitude, 16 km depth
Kumamoto, Kumamoto, Japan
1987-07-15 04:13:37 UTC 5.7 magnitude, 51 km depth
Naze, Kagoshima, Japan
1906-01-21 13:49:33 UTC 7.4 magnitude, 300 km depth
Ōyama, Shizuoka, Japan
1956-11-18 21:22:45 UTC 5.9 magnitude, 35 km depth
Naze, Kagoshima, Japan
1935-12-02 16:42:47 UTC 6.2 magnitude, 20 km depth
Naze, Kagoshima, Japan