2008-05-14 02:07:53 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-12 12:06:53 UTC 4.5 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2015-02-24 00:52:07 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 22:23:11 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-14 14:25:23 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-29 21:50:43 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-10-22 07:53:34 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-06-10 02:15:04 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-07-03 04:08:11 UTC 4.4 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2011-09-04 00:56:08 UTC 4.0 magnitude, 29 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-09-11 15:45:11 UTC 4.0 magnitude, 20 km depth
Deyang, Sichuan, China
2009-09-10 09:43:07 UTC 4.1 magnitude, 35 km depth
Zhaotong, Yunnan, China
2010-04-27 05:21:53 UTC 4.2 magnitude, 35 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 15:54:23 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2009-04-30 22:46:55 UTC 4.3 magnitude, 24 km depth
Jiangyou, Sichuan, China
2008-05-12 11:35:05 UTC 4.1 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-16 01:16:21 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-28 04:26:21 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China
2008-05-20 04:17:58 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Linqiong, Sichuan, China
2008-06-19 02:55:30 UTC 4.6 magnitude, 10 km depth
Tianpeng, Sichuan, China