2008-05-02 15:56:27 UTC 4.8 magnitude, 35 km depth
Xichang, Sichuan, China
2008-09-30 01:16:39 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2022-11-16 02:47:00 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1981-05-22 11:36:24 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1986-08-11 19:58:42 UTC 4.8 magnitude, 43 km depth
Xichang, Sichuan, China
1996-02-03 11:39:42 UTC 5.0 magnitude, 10 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1986-07-10 01:15:29 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Xichang, Sichuan, China
1975-11-30 18:33:23 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1976-09-03 09:57:28 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Shangri-La, Yunnan, China
2010-08-29 00:53:31 UTC 4.9 magnitude, 35 km depth
Zhaotong, Yunnan, China
1976-11-07 08:14:01 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2003-08-18 10:00:17 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1995-10-24 22:32:54 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1976-11-12 21:27:14 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Xichang, Sichuan, China
1995-10-24 17:43:26 UTC 4.7 magnitude, 10 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2021-05-21 14:31:11 UTC 5.1 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
1977-05-01 02:47:22 UTC 4.7 magnitude, 53 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1998-10-26 20:01:44 UTC 4.7 magnitude, 46 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1985-08-30 19:15:56 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Kunming, Yunnan, China
1983-06-04 09:34:44 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Zhaotong, Yunnan, China