1976-11-08 23:27:42 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Xichang, Sichuan, China
2000-08-21 13:25:44 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1991-04-11 20:32:20 UTC 4.9 magnitude, 43 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1976-12-21 18:37:12 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1988-04-15 10:58:18 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2009-11-01 21:07:20 UTC 4.9 magnitude, 24 km depth
Dali, Yunnan, China
1977-02-07 00:57:32 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2013-03-03 05:41:16 UTC 5.2 magnitude, 8 km depth
Dali, Yunnan, China
1977-06-09 11:14:45 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2014-05-07 14:11:45 UTC 4.9 magnitude, 28 km depth
Lianran, Yunnan, China
2009-07-12 16:01:20 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Dali, Yunnan, China
2014-01-14 19:17:48 UTC 4.8 magnitude, 44 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1996-07-02 07:05:06 UTC 5.0 magnitude, 33 km depth
Lijiang, Yunnan, China
1975-11-30 18:22:22 UTC 5.0 magnitude, 18 km depth
Lijiang, Yunnan, China
2003-09-27 01:06:32 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2005-08-05 13:45:15 UTC 4.8 magnitude, 48 km depth
Dadukou, Sichuan, China
2012-12-12 18:58:25 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Zhaotong, Yunnan, China
2003-08-21 02:17:54 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Dadukou, Sichuan, China
1995-11-01 08:10:07 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Majie, Yunnan, China
2019-07-21 12:23:29 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Lijiang, Yunnan, China