1976-08-28 06:34:04 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Changli, Hebei, China
2009-02-10 23:46:09 UTC 3.9 magnitude, 10 km depth
Datong, Shanxi Sheng, China
1976-07-28 06:59:49 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Zhaogezhuang, Hebei, China
1990-07-23 08:41:32 UTC 4.4 magnitude, 29 km depth
Tangjiazhuang, Hebei, China
1976-09-28 23:13:00 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Changli, Hebei, China
1976-07-28 18:49:30 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Fengtai, Tianjin Shi, China
1990-03-12 23:07:55 UTC 3.7 magnitude, 10 km depth
Datong, Shanxi Sheng, China
1976-07-28 12:20:30 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Tangshan, Hebei, China
1976-08-01 20:53:53 UTC 4.6 magnitude, 33 km depth
Tangshan, Hebei, China