1991-05-29 23:06:56 UTC 4.9 magnitude, 24 km depth
Linxi, Hebei, China
1976-07-28 10:58:33 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Tangjiazhuang, Hebei, China
1976-07-28 11:46:48 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Tangjiazhuang, Hebei, China
1976-09-18 19:15:01 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Tangjiazhuang, Hebei, China
1988-08-03 09:44:14 UTC 4.9 magnitude, 10 km depth
Changli, Hebei, China
1976-09-28 23:13:00 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Changli, Hebei, China
1977-07-09 20:27:52 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Songling, Hebei, China
1977-01-14 22:46:56 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Songling, Hebei, China
1976-07-27 21:11:06 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Qiaogu, Tianjin Shi, China