1975-02-05 21:43:43 UTC 4.9 magnitude, 33 km depth
Dashiqiao, Liaoning, China
1975-02-04 13:56:48 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1988-09-02 19:47:34 UTC 4.3 magnitude, 10 km depth
Yingkou, Liaoning, China
1981-08-12 03:43:15 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1999-03-12 15:16:29 UTC 4.2 magnitude, 10 km depth
Zhangjiakou, Hebei, China
1998-06-02 01:32:06 UTC 4.8 magnitude, 10 km depth
Zhangjiakou, Hebei, China
1975-02-04 13:40:11 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Dashiqiao, Liaoning, China
1981-10-18 01:08:29 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Dashiqiao, Liaoning, China
1998-06-02 02:47:33 UTC 4.5 magnitude, 33 km depth
Zhangjiakou, Hebei, China
1999-03-13 19:39:05 UTC 3.7 magnitude, 33 km depth
Zhangjiakou, Hebei, China
1990-06-07 08:29:04 UTC 3.8 magnitude, 13 km depth
Datong, Shanxi Sheng, China
1978-05-20 06:01:48 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1975-02-04 11:48:08 UTC 5.2 magnitude, 33 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1989-04-09 13:06:07 UTC 3.8 magnitude, 10 km depth
Yingkou, Liaoning, China
1995-04-15 01:26:04 UTC 4.5 magnitude, 29 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1998-07-27 01:17:01 UTC 4.3 magnitude, 33 km depth
Zhangjiakou, Hebei, China
1999-11-29 23:52:56 UTC 4.0 magnitude, 10 km depth
Dashiqiao, Liaoning, China
1992-06-24 03:55:26 UTC 3.5 magnitude, 33 km depth
Nangong, Hebei, China
1975-02-05 15:52:56 UTC 4.7 magnitude, 33 km depth
Haicheng, Liaoning, China
1974-06-06 12:30:58 UTC 4.8 magnitude, 33 km depth
Xinji, Hebei, China